Chúng tôi làm gì

Dự án Thúc đẩy Bình đẳng giới thông qua Nâng cao Hiệu quả Kinh tế Sản xuất Nông nghiệp và Phát triển Du lịch tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La (GREAT) là một sáng kiến do chính phủ Australia tài trợ và được quản lý bởi Cowater InternationalGiai đoạn một của GREAT được thực hiện từ năm 2017-22 và giai đoạn hai (GREAT 2) sẽ được thực hiện từ năm 2022-27 với tổng vốn đầu tư từ Chính phủ Úc là 67,4 triệu đô la Úc.

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Sơn La và Lào Cai là các đối tác chính của Dự án. Tại mỗi tỉnh, Ban Quản lý Dự án (BQLDA) phối hợp chặt chẽ với Cowater International để đóng vai trò điều phối và là đầu mối liên hệ để thực hiện Dự án tại các tỉnh.

Kết quả mong đợi của GREAT 2 bao gồm:

1. Phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số tại Sơn La và Lào Cai, được cải thiện lợi ích kinh tế.

2. Phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số tại Sơn La và Lào Cai, được nâng cao sự tự tin và vị thế xã hội, bao gồm được chia sẻ công việc cân bằng hơn và khả năng ra quyết định tốt hơn trong gia đình, nơi làm việc và cộng đồng.

3. Phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số và các thành viên gia đình của họ tại Sơn La và Lào Cai, được hưởng lợi từ các chính sách, kế hoạch, chiến lược và chương trình của tỉnh và quốc gia có tính đáp ứng giới, hòa nhập và hiệu quả hơn.

GREAT đã và đang áp dụng cách tiếp cận đa dạng để thúc đẩy hợp tác đối tác với khu vực tư nhân, chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự trong thị trường du lịch và nông nghiệp.

Nâng quyền kinh tế cho Phụ nữ

GREAT nỗ lực giúp phụ nữ tiếp cận các cơ hội kinh tế, tự quyết định sự tham gia của họ, được công nhận cho những đóng góp và nhận được lợi ích kinh tế công bằng. Cách tiếp cận nâng quyền kinh tế cho phụ nữ tập trung vào:

Tiếp cận: Thu hút phụ nữ tham gia vào hoạt động của dự án và giải quyết các thách thức cản trở sự tham gia.

Lợi ích: Giúp phụ nữ tiếp cận tốt hơn đối với tài sản, dịch vụ tài chính và dịch vụ hỗ trợ.

Nâng quyền: Nâng cao năng lực cho phụ nữ để giúp họ đưa ra các quyết định quan trọng trong cuộc sống và hành động.

Thúc đẩy phát triển hệ thống thị trường bao trùm

GREAT hợp tác với các đối tác để xác định và triển khai các giải pháp cải thiện cách thức hoạt động của thị trường và mang đến cơ hội cho phụ nữ được tham gia tích cực và bình đẳng hơn.

Điều quan trọng là GREAT luôn nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho việc thay đổi hệ thống thị trường mà không trực tiếp tham gia vào. Cách tiếp cận này thúc đẩy phát triển bền vững bằng cách giúp các tác nhân dài hạn của hệ thống ảnh hưởng đến những thay đổi mà họ tham gia vào, tạo động lực để duy trì bất kỳ hoạt động mới nào.
GREAT hướng tới giải quyết các nguyên nhân tiềm ẩn của thị trường kém hiệu quả và nghèo đói, thay vì chỉ giải quyết các vấn đề nổi bề ngoài.

Thấu hiểu, thích ứng và đổi mới

GREAT áp dụng cách tiếp cận học hỏi không ngừng. Nếu có gì không ổn, chúng tôi sẽ lập tức thay đổi và tìm kiếm các giải pháp thay thế.

Cách tiếp cận này sẽ tạo tiền đề cho sự đổi mới sáng tạo vì GREAT khuyến khích việc giải quyết các vấn đề của thị trường và/ hoặc sự tham gia của phụ nữ. Hơn nữa, GREAT sẽ có thêm những kiến thức và bằng chứng thực tế để chia sẻ với các cơ quan và các nhà hoạch định chính sách có liên quan để vận động chính sách ngành và thay đổi chính sách.

Call for proposals

Top