Aus4EqualityGiới thiệu

Giới thiệu

Dự án Thúc đẩy Bình đẳng giới thông qua Nâng cao Hiệu quả Kinh tế Sản xuất Nông nghiệp và Phát triển Du lịch tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La (GREAT) là một sáng kiến hàng đầu được Chính phủ Úc tài trợ và do công ty Cowater International quản lý. Giai đoạn một của GREAT được thực hiện từ năm 2017-2022 và giai đoạn hai (GREAT 2) sẽ được thực hiện từ năm 2022-2027 với tổng vốn đầu tư từ Chính phủ Úc là 67,4 triệu AUD.

Uỷ ban nhân dân các tỉnh Sơn La và Lào Cai là hai đối tác chính của Dự án. Tại mỗi tỉnh sẽ có một Ban Quản lý Dự án làm việc với Cowater International để thực hiện vai trò điều phối và kết nối cho việc thực hiện dự án.

Kết quả dự kiến của dự án GREAT 2 bao gồm:

– Phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số tại Sơn La và Lào Cai, được cải thiện lợi ích kinh tế.

– Phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số tại Sơn La và Lào Cai, nâng cao sự tự tin và địa vị xã hội, bao gồm khối lượng công việc cân bằng hơn và khả năng ra quyết định tốt hơn trong gia đình, nơi làm việc và cộng đồng.

– Phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số và các thành viên hộ gia đình tại Sơn La và Lào Cai, được hưởng lợi từ các chính sách, kế hoạch, chiến lược và chương trình cấp quốc gia và cấp tỉnh hiệu quả hơn.

Top