Aus4EqualityCOVID-19 UpdateWorkshop “Promoting the consumption of safe vegetables of Moc Chau and Van Ho”

Workshop “Promoting the consumption of safe vegetables of Moc Chau and Van Ho”

Mới đây, GREAT và Australian Centre for International Agricultural Research đã hỗ trợ huyện Mộc Châu và Vân Hồ tổ chức…

Người đăng: Aus4Equality GREAT vào Thứ Hai, 2 tháng 11, 2020
Top