Aus4EqualityĐối tác

Đối tác

GREAT hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức nhà nước, đơn vị nghiên cứu và cộng đồng để tạo ra thay đổi mang lại lợi ích lâu dài cho các cộng đồng mục tiêu, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số.

Top